Japanese Kimono: Teaching the Arts, Minneapolis Institute of Arts
Title

Japanese Kimono: Teaching the Arts

Image Title

Japanese Kimono

Artist

Minneapolis Institute of Arts

Date

March 2008

Institution Minneapolis Institute of Arts
Image Copyright 2008 Minneapolis Institute of Arts
Rights Copyright 2008 Minneapolis Institute of Arts