Arashi Ryuzo as Otomo no Yamanushi, To_shu_sai Sharaku      ;    Tsutaya Ju_zaburo_
Title

Arashi Ryuzo as Otomo no Yamanushi

Artist

To_shu_sai Sharaku ; Tsutaya Ju_zaburo_

Date

1794

Institution Minneapolis Institute of Arts