Ichikawa Monnosuke II as Date no Yosaku, To_shu_sai Sharaku      ;    Tsutaya Ju_zaburo_
Title

Ichikawa Monnosuke II as Date no Yosaku

Artist

To_shu_sai Sharaku ; Tsutaya Ju_zaburo_

Date

May 1794

Institution Minneapolis Institute of Arts