Act 8, Eisho_sai Cho_ki      ;    Tsuruya Kiemon
Title

Act 8

Artist

Eisho_sai Cho_ki ; Tsuruya Kiemon

Date

c. 1794

Institution Minneapolis Institute of Arts