'Sarumaru-dayu', Katsushika Hokusai
Title

"Sarumaru-dayu"

Artist

Katsushika Hokusai

Date

1835-1836

Institution Minneapolis Institute of Arts