Haku Rakuten(Po Chu-i), Katsushika Hokusai      ;    Moriya Jihe_
Title

Haku Rakuten(Po Chu-i)

Artist

Katsushika Hokusai ; Moriya Jihe_

Date

c. 1832-1833

Institution Minneapolis Institute of Arts