Ichikawa Komazo llI as Shinozuka Goro, To_shu_sai Sharaku      ;    Tsutaya Ju_zaburo_
Title

Ichikawa Komazo llI as Shinozuka Goro

Artist

To_shu_sai Sharaku ; Tsutaya Ju_zaburo_

Date

1794

Institution Minneapolis Institute of Arts