No.41 Distant View of Kanagawa Bridge near Nojiri Station, Keisai Eisen      ;    Takenouchi Magohachi
Title

No.41 Distant View of Kanagawa Bridge near Nojiri Station

Artist

Keisai Eisen ; Takenouchi Magohachi

Date

1830-1844

Institution Minneapolis Institute of Arts