Scholar, Crane, and Banana Tree, Chang Feng-i   ;  Ch'en Chia-yen   ;  Yuan Shang-t'ung   ;  Wu Ling   ;  Wen Ts'ung-chien   ;  Shao Mi
Title

Scholar, Crane, and Banana Tree

Artist

Chang Feng-i ; Ch'en Chia-yen ; Yuan Shang-t'ung ; Wu Ling ; Wen Ts'ung-chien ; Shao Mi

Date

1630

Institution Minneapolis Institute of Arts