Kwahwumhl - Koskimo, Edward S. Curtis
Title

Kwahwumhl - Koskimo

Artist

Edward S. Curtis

Date

c. 1914

Institution Minneapolis Institute of Arts