White Man Runs Him, Edward S. Curtis
Title

White Man Runs Him

Artist

Edward S. Curtis

Date

c. 1908

Institution Minneapolis Institute of Arts