Miami/ Minneapolis, James Henkel
Title

Miami/ Minneapolis

Artist

James Henkel

Date

1977

Institution Minneapolis Institute of Arts
Rights © James Henkel